ให้คำปรึกษาและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

ปรึกษา3

ปรึกษา2

ปรึกษา1

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ ให้คำปรึกษาและชี่้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. แก่ข้าชการบำนาญ สังกัดอำเภอเมืองแพร่ วันที่่ 11 มกราคม 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่