โครงการร่วมสวัสดิการร้านค้า ด้านอุปโภคและบริโภคแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินโครงการร่วมสวัสดิการ ร้านค้าด้านอุปโภค – บริโภค โดยการจัดส่วนลดให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญ
กำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการอุปโภค – บริโภค และสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่
ได้ประสานไปยังสถานประกอบการต่าง ๆ ในจังหวัดแพร่