โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ มอบโล่/เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “สุดยอดครูดี ” ให้กับ นางโฉมฉาย กาศโอสถ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่
โฉมฉาย กาศโอสถ