โครงการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริต พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมจริยธรรมพะเยา