โครงการตรวจสุขภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จุดตรวจที่ 1

ตรวจสุขภาพปี2562