โครงการตรวจสุขภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จุดตรวจที่ 3

ตรวจสุขภาพปี25620จุดที่3