แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่

ด้วยสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ โดยคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดแพร่ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ เพื่อบริการให้คำปรึกษาแนะนำและหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ ด้านกฎหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาประชาสัมพันธ์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบ