เงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวที่ทายาทจะได้รับเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ประจำปี 2563

ยอดเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว