ออกเยี่ยมบ้านสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ประสบวาตภัย

ออกเยี่ยมครูประสบวาตภัย