ออกเยี่ยมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดแพร่

ออกเยี่ยมครูผู้สูงอายุนายแปลก สายตรง