สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ มอบของที่ระลึก ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

ร่วมงานเกษียณอายุสพม.เขต37ปี62