สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ มอบของที่ระลึก ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ร่วมงานเกษียณอายุเขต2ปี62