วางหรีด มอบเงินค่าใช้จ่ายร่วมบำเพ็ญการกุศล และมอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

นายปฐมเดช  แสงสร้อย