วางหรีด มอบเงินค่าใช้จ่ายร่วมบำเพ็ญการกุศล และมอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

นางต่อมแก้ว  อู่เงิน