วางหรีด มอบเงินค่าใช้จ่ายร่วมบำเพ็ญการกุศล และมอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

นายประยูร  เกตุศร