วางหรีด มอบเงินค่าใช้จ่ายร่วมบำเพ็ญการกุศล และมอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

นายสวัสดิ์  ปัญญาพวก