วางหรีด มอบเงินค่าใช้จ่ายในการร่วมบำเพ็ญการกุศล และมอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

เอกราช เวียงทอง