วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

สละ พุทธอาสน์