วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

บัญญัติ  จันทร์ภิรมย์