วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

ต่อพงศ์ สำราญคง