วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

เสกศิลป์ แก่นหอม