วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

ผจญ เครือสนธิ์