วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

ธีระพันธุ์ ฤทธิ์สินธ์