วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค- ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

สมศรี ถาวร