วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

บุญชู ปลาลาศ