วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

กาญจนา พงศ์พันธุ์