วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ ร่วมวางหรีดและมอบเงิน
ค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.จำนวน 200,000 บาท และเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท
ผู้ถึงแก่กรรม นางแพรวพรรณ ญาณวรพงศ์ สมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. สังกัด บำนาญโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ให้กับทายาท เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ บ้านเลขที่ 115 ถนนร่องซ้อ ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

แพรวพรรณ2

แพรวพรรณ

แพรวพรรณ1