วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี นายสันต์ พละบุรี สมาชิก ช.พ.ค. สังกัด สำนักงาน สกสค. จังหวัดดแพร่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ และ
วัดชัยมงคล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

สันต์2

สันต์1

สันต์