วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพ
สมาชิก ช.พ.ค.จำนวน 200,000 บาท และเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้กับทายาท
สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี นายสุรชัย สุริยะไชย สมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. สังกัด โรงเรียนวัดศรีภูมิ สพป.แพร่ เขต 1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่

สุรชัย1

สุรชัย

สุรชัย2

สุรชัย3