วางหรีดและมอบเงินค่าจัดาการศพ

สมหวัง3

สมหวัง4

สมหวัง5

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ และพนักงาน ร่วมวางหรีด และมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรมกรณี นางสมหวัง วันมูล สมาชิก ช.พ.ค. สังกัด บำนาญ สพป.แพร่ เขต 2 เมิ่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ณ ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่