วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพ

สมศรี1

สมศรี2

สมศรี3

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ และพนักงาน ร่วมวางหรีด และมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรมกรณี นางสาวสมศรี คมสัน สมาชิก ช.พ.ค. สังกัด สำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ บ้านเลขที่ 394 หมู่ที่ 3 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่