วางหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพ

เรือนคำ1

เรือนคำ3

เรือนคำ

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ และพนักงาน ร่วมวางหรีด และมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรมกรณี นางเรือนคำ เมฆอากาศ สมาชิก ช.พ.ค. สังกัด บำนาญ สพป.แพร่ เขต 1 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ บ้านเลขที่ 190/1 หมู่ที่ 2 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่