วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วางหรีดสมศักดิ์  ยอดยิ่ง