วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

ประสิทธิ์ อุดมโภชน์