วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

สุภาพ เขตหล่าย