วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วางหรีดปลั่ง เขื่อนธะนะ