วางพวงหรีด และมอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

นอม พรมทอง