วางพวงหรีด และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

วิเชียร บรรลือ