วางพวงหรีด และมอบเงินค่าศาสนพิธี สมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

สุวรรณ วันแก้ว