วางพวงหรีด และมอบเงินค่าศาสนพิธีสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

จำรอง สอนอุ่น