วางพวงหรีด และมอบเงินค่าศาสนพิธี สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

ฟองจันทร์ เค้าฝาย1