วางพวงหรีด และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

อานันท์ พิมสาร