วางพวงหรีด และมอบเงินค่าศาสนพิธี สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

สวิง ใจเสน