วางพวงหรีด มอบเงินค่าจัดการศพ และมอบเงินค่าศาสนพิธี สมาชิก ช.พ.ค ถึงแก่กรรม

ฉลวย เวียงเก่า