วางพวงหรีด มอบเงินค่าจัดการศพ และมอบเงินค่าศาสนพิธี สมาชิก ช.พ.ค – ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

สายสมร ธงยี่สิบหก