วางพวงหรีด มอบเงินค่าจัดการศพ และมอบเงินค่าศาสนพิธี สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

ประสงค์ วูวงศ์