วางพวงหรีด มอบเงินค่าจัดการศพ และมอบเงินค่าศาสนพิธี สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

ศักดิ์สิทธิ์ จมมา