วางพวงหรีด มอบเงินค่าจัดการศพ และมอบเงินค่าศาสนพิธี สมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

ปทิตตา อุปนันไชย