วางพวงหรีด มอบเงินค่าจัดการศพ และมอบเงินค่าศาสนพิธี สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

ธงชัย สมุทรเพ็ชร