วางพวงหรีด มอบเงินค่าจัดการศพ และมอบเงินค่าศาสนพิธี สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

นวลจันทร์ แม่นยำ